Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

Provincial Office of Natural Resources and Environment Khon Kaen

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

หมวด 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หมวด 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หมวด 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง       

          1.1 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม

           1.2 คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม

                คำสั่งแต่งตั้งคณะดำเนินงานสำนักงานสีเขียว

           1.3 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

               - ส่วนอำนวยการ

               - ส่วนสิ่งแวดล้อม

               - ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ

               - ส่วนทรัพยากรน้ำ

               - ส่วนยุทธศาสตร์

           1.4 กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 
           1.5 ข้อมูลก๊าชเรือนกระจก

          1.7 การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายในสำนักงาน (สำหรับหน่วยงานที่ขอต่ออายุ)