Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

Provincial Office of Natural Resources and Environment Khon Kaen

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ทะเบียนกฎหมายสิ่งแวดล้อม

ลำดับ

ชื่อกฎหมาย

ไฟล์

๑.

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.๒๕๔๘

ดาวน์โหลด

๒.

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐

ดาวน์โหลด

๓.

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕

ดาวน์โหลด

๔.

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.๒๕๕๙

ดาวน์โหลด

๕.

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

ดาวน์โหลด

๖.

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐

ดาวน์โหลด

๗.

เทศบัญญัติเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๖

ดาวน์โหลด

๘.

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒

(หมวด ๕ ระบบกำจัดขยะมูลฝอย)

ดาวน์โหลด

๙.

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.๒๕๓๕

ดาวน์โหลด

๑๐.

พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐

ดาวน์โหลด

๑๑

ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง การกำหนดค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ ค่าประสิทธิภาพการให้ความเย็นและค่าพลังงานไฟฟ้าต่อตันความเย็นของระบบปรับอากาศที่ติดตั้งใช้งานในอาคาร พ.ศ.๒๕๕๒

ดาวน์โหลด

 

 

ลำดับ

ชื่อกฎหมาย

ไฟล์

๑๒.

ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนด คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อน ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๕๒

ดาวน์โหลด

๑๓.

ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนด คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อน ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

ดาวน์โหลด

๑๔.

ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนด คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อน ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕

ดาวน์โหลด

๑๕.

ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนด คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อน ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๕

ดาวน์โหลด

๑๖.

ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนด คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อน ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๕

ดาวน์โหลด

๑๗.

ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนด คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อน ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๓

ดาวน์โหลด

๑๘.

ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนด คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อน ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๓

ดาวน์โหลด

๑๙.

ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนด คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อน ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๓

ดาวน์โหลด

๒๐.

ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนด คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อน ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓

ดาวน์โหลด

๒๑.

ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เรื่อง กำหนด คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อน ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๓

ดาวน์โหลด

๒๒.

พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.๒๕๓๕

ดาวน์โหลด

๒๓.

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๔๐ เรื่อง สภาพและลักษณะของเขตสูบบุหรี่

ดาวน์โหลด

 

 

ลำดับ

ชื่อกฎหมาย

ไฟล์

๒๔.

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และกำหนดบริเวณหรือพื้นที่ของสถานที่ดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่

ดาวน์โหลด

๒๕.

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ.๒๕๕๓ เรื่อง กำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และกำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่ หรือเขตปลอดบุหรี่  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.๒๕๓๕

ดาวน์โหลด

๒๖.

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดงเครื่องหมายของขอบเขตสูบบุหรี่และเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.๒๕๕๑

ดาวน์โหลด

๒๗.

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๐ เรื่องสภาพและลักษณะของเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.๒๕๓๕

ดาวน์โหลด

๒๘.

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกำหนดให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นเหตุรำคานและแต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ดาวน์โหลด   

๒๙.

แนวทางการปฏิบัติ เรื่องการควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๕

ดาวน์โหลด