Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

Provincial Office of Natural Resources and Environment Khon Kaen

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

คำถามที่พบบ่อย

ค้นหาคำถาม

เอกสารที่ใช้ยื่นขออนุญาตตัดไม้หวงห้ามในที่ดินกรรมสิทธิ์

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาเอกสารที่ดิน

อย่างละ 4 ชุด

จำนวนทั้งหมด 1 รายการ
1