Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

Khonkaen Provincial Offices for Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ระเบียบ/คู่มือ

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

20 ก.พ. 61

การรับลงทะเบียนหนังสือบัญชีแสดงรายการไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 2500 ครั้ง
20 ก.พ. 61

การรับแจ้งและการออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทำสวนป่า

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 2500 ครั้ง
20 ก.พ. 61

การขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า กรณีที่ดินที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นที่ดินที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 2500 ครั้ง
20 ก.พ. 61

การขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 2500 ครั้ง
20 ก.พ. 61

การขึ้นทะเบียนตราแสดงการเป็นเจ้าของไม้

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.03 Mb ดาวน์โหลด: 2500 ครั้ง
10 ม.ค. 61

ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้น

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด: 2501 ครั้ง
10 ม.ค. 61

ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด: 2591 ครั้ง
10 ม.ค. 61

การออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่

ประเภทไฟล์: .docx ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด: 2500 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 25 รายการ
< 1 2 3 4 >