Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

Provincial Office of Natural Resources and Environment Khon Kaen

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

ความเป็นมา

        คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๒ อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ ประจําปีของชาติ เพื่อเป็นการปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสําคัญ ของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้มีการปลูกต้นไม้ในใจคน ก่อให้เกิดความ รักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งกรมป่าไม้ได้จัดงานวันต้นไม้ประจําปีของชาติมาอย่างต่อเนื่องทุกปี และขอให้ สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสํานัก และสํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจําปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติในเขตพื้นที่รับผิดชอบ หรือสถานที่ อื่นที่เห็นสมควร เช่น ที่สาธารณประโยชน์ ป่าชุมชน ศาสนสถาน โรงเรียน ริมแม่น้ําลําคลอง สองข้างทางสาธารณะ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หรือที่เห็นสมควร และขอให้ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น โดยขอให้ผู้ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจําปีของชาติ ร่วมลงทะเบียนการปลูก ต้นไม้ในเว็บไซต์กรมป่าไม้ หรือสแกนคิวอาร์โค้ด

แกลเลอรี่