Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

Khonkaen Provincial Offices for Natural Resources and Environment.

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กิจกรรมอบรมเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลภายใต้โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กิจกรรมอบรมเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาลภายใต้โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 11 มิถุนายน 2562 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำบาดาล 
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น
โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 ภายใต้โครงการย่อย 5 โครงการ
ได้แก่ 1.โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพพืชเสรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร
       2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวครบวงจร
       3.โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
       4.โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารปลอดภัยมุ่งสู่เกษตรอินทรีย์
       5.โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ในจังหวัดขอนแก่น  

แกลเลอรี่