Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

Provincial Office of Natural Resources and Environment Khon Kaen

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาองค์การและรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาองค์การและรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0