Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

Provincial Office of Natural Resources and Environment Khon Kaen

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

เครื่องมือสารสนเทศเครือข่าย ทสม. และสื่อออนไลน์เครือข่าย ทสม.

เครื่องมือสารสนเทศเครือข่าย ทสม. และสื่อออนไลน์เครือข่าย ทสม.

        ตามที่ประกาศคณะกรรมการอำนวยการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน เรื่อง การสมัครเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน และการออบัตรประจำตัวอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน พ.ศ. 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา ซึ่งการแสดงบัตรประจำตัว ทสม. ตามประกาศฉบับดังกล่าว สามารถแสดงด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพิเคชั่น (Arsa4thai) ซึ่งเป็นเครื่องมือสารสนเทศเครือข่าย ทสม. ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้พัฒนาขึ้น นอกจากนี้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้มีการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและทะเบียนเครือข่าย ทสม. การพัฒนาระบบแผนที่ความรู้เครือข่าย ทสม. Facebook : เครือข่าย ทสม.  และ Facebook : เหยี่ยวข่าว ทสม. เพื่อสนับสนุนให้เครือข่าย ทสม. สามารถสื่อสาร ติดตาม รายงานผลการขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

       ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเครื่องมือสารสนเทศเครือข่าย ทสม. ได้แก่  แอปพลิเคชั้น (Arsa4thai) ระบบแผนที่ความรู้เครือข่าย ทสม. และสื่อออนไลน์เครือข่าย ทสม. ได้แก่  Line : @Arsa4thai  Facebook : เครือข่าย ทสม. และ Facebook : เหยี่ยวข่าว ทสม. พร้อมวิธีติดตั้งและคำชี้แจงการใช้งานแอปพลิเคชั้น (Arsa4thai) เพื่อใช้ในการแสดงบัตรประจำตัว ทสม. ได้ตามเอกสารแนบ  

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ

ขนาดไฟล์:0.25 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 13 ครั้ง