Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

Provincial Office of Natural Resources and Environment Khon Kaen

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Privacy Policy of Ministry of Natural Resources and Environment
จัดทาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้


การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทางาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น
2. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อเป็นสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เว็บไซต์อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) และที่อยู่ (Address)
3. นอกจากนั้น เพื่อสารวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนาสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของเว็บไซต์จึงจาเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นดูเว็บ (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)
4. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอแนะนาให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดาเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดาเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้
การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
1.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จาเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสารวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของเว็บไซต์เท่านั้น
2.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอรับรองว่าจะไม่นาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เว็บไซต์ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
3. ในกรณีที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของเว็บไซต์ เป็นต้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะกาหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดาเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกาหนดข้อห้ามมิให้มีการนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การรักษาความปลอดภัยสาหรับข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสาหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้กาหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกาหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษา
ความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง เว็บไซต์จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสาหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น
การใช้คุกกี้ (Cookies)
“คุกกี้” คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ยังโปรแกรมค้นดูเว็บ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ เพื่อทาการเก็บข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชมไว้ เมื่อผู้ใช้บริการมีการเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆอีกครั้งในภายหลัง โปรแกรมค้นดูเว็บจะจดจาได้ว่าผู้ใช้บริการเคยเข้าเยี่ยมชมแล้ว จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นดูเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทาการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้น ทางานอีกต่อไป
หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจาเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะนาข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของเว็บไซต์เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์ต่อไป
การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาจทาการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงขอแนะนาให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคาติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ : 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2278 8500
โทรสาร : 0 2298 5735
Email : webmaster@mnre.mail.go.th