Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

Provincial Office of Natural Resources and Environment Khon Kaen

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

นโยบายการรักษาความปลอดภัย

นโยบายการรักษาความปลอดภัย

 

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Website Security Policy of Ministry of Natural Resources and Environment
จัดทาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556


มาตรการ และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตระหนักถึงความสาคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ เพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการจากการถูกทาลาย หรือบุกรุกจากผู้ไม่หวังดี หรือผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล จึงได้กาหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ โดยใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูง ด้วยเทคโนโลยี Secured Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัสที่ระดับ 128 bits (128-bits Encryption) เพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทุกครั้ง หากจะมีการทาธุรกรรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทาให้ผู้ที่ดักจับข้อมูลระหว่างทางไม่สามารถนาข้อมูลไปใช้ต่อได้
เทคโนโลยีเสริมที่นามาใช้ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
นอกจากมาตรการ และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยโดยทั่วไปที่กล่าวข้างต้นแล้ว เว็บไซต์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังใช้เทคโนโลยีระดับสูงดังต่อไปนี้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน
– Firewall เป็นระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และซอฟท์แวร์ที่จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ หรือผู้ที่เว็บไซต์อนุมัติเท่านั้นจึงจะผ่าน Fire Wall เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้
– Scan Virus นอกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ให้บริการจะมีการติดตั้ง Software ป้องกัน Virus ที่มีประสิทธิภาพสูงและ Update อย่างสม่าเสมอแล้ว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้ติดตั้ง Scan Virus Software บนเครื่อง Server โดยเฉพาะอีกด้วย
– Cookies เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์เล็กๆ ที่จะทาการเก็บข้อมูลชั่วคราวที่จาเป็น ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ขอใช้บริการ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร อย่างไรก็ตาม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี จึงหลีกเลี่ยงการใช้ Cookies แต่ถ้าหากมีความจาเป็น ต้องใช้ Cookies กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะพิจารณาอย่างรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของผู้ขอรับบริการเป็นหลัก
– Auto Log off ในการใช้บริการของเว็บไซต์นี้ หลังจากเลิกการใช้งานควร Log off ทุกครั้ง กรณีที่ผู้ใช้บริการลืม Log off ระบบจะทาการ Log off ให้โดยอัตโนมัติภายในเวลาที่เหมาะสมของแต่ละบริการ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ บริการเอง
ข้อแนะนาเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
แม้ว่าเว็บไซต์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะมีมาตรฐานเทคโนโลยีและวิธีการทางด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างสูง เพื่อช่วยมิให้มีการเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นความลับของท่านโดยปราศจากอานาจตามที่กล่าวข้างต้นแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่า ปัจจุบันนี้ยังมิได้มีระบบรักษาความปลอดภัยใดๆ ที่จะสามารถปกป้องข้อมูลของท่านได้อย่างเด็ดขาดจากการถูกทาลายหรือถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ปราศจากอานาจได้ ดังนั้นท่านจึงควรปฏิบัติตามข้อแนะนาเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดังต่อไปนี้ด้วย คือ
– ระมัดระวังในการ Download Program จาก Internet มาใช้งาน ควรตรวจสอบ Address ของเว็บไซต์ให้ถูกต้องก่อน Login เข้าใช้บริการเพื่อป้องกันกรณีที่มีการปลอมแปลงเว็บไซต์
– ควรติดตั้งระบบตรวจสอบไวรัสไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ และพยายามปรับปรุงให้โปรแกรมตรวจสอบไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านมีความทันสมัยอยู่เสมอ
– ติดตั้งโปรแกรมประเภท Personal Firewall เพื่อป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ จากการจู่โจมของผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น Cracker หรือ Hacker