Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

Provincial Office of Natural Resources and Environment Khon Kaen

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

หมวด 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

หมวด 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

หมวด 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

     - แผนการบำรุงรักษา

 

 

     - แผนการดำเนินงาน หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

     - มาตรการ หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

     - การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน

 

 

   - ภาพการดำเนินกิจกรรม

ปรับภูมิทัศน์นอกอาคารสำนักงาน

ฝึกการตรวจวัดแสงภายในอาคาร
กิจกรรม 5 ส.
เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED