Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

Provincial Office of Natural Resources and Environment Khon Kaen

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

สำนักงานสีเขียว ทสจ.ขอนแก่น

สำนักงานสีเขียว ทสจ.ขอนแก่น

วิสัยทัศน์

ประกาศนโยบาย

 

คณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานสิ่งแวดล้อมเพื่อกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงาน Green Office เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และคณะทำงานขับเคลื่อนตามเกณฑ์การดำเนินงานสู่สำนักงานสีเขียว

๑. คณะทำงานด้านการบริหารจัดการองค์กร
     ๑.๑ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น      ประธาน
     ๑.๒ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ                                                                คณะทำงาน
     ๑.๓ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ                                                                           คณะทำงาน
     ๑.๔ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์                                                                             คณะทำงาน
     ๑.๕ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม                                                                             คณะทำงานและเลขานุการ
     ๑.๖ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ                                                                              คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ กำหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ อำนวยการและติดตามการดำเนินงาน Green Office เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ทบทวนผลการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ดูแลการปฏิบัติงานของคณะทำงานสิ่งแวดล้อมเพื่อกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงาน Green Office เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนวางแผน และสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
 
 
๒. คณะทำงานสิ่งแวดล้อมเพื่อกำกับ ดูแล และติดตามการดำเนินงาน Green Office เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
     ๒.๑ นายวงศ์วิวรรธ  ธนูศิลป์             ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม                   หัวหน้าคณะทำงาน
     ๒.๒ นายผดุงเกียรติ สีตะวัน             ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ                 คณะทำงาน
     ๒.๓ นางเกตมณี มิตตัสสา                ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ                    คณะทำงาน
     ๒.๔ นายวสันต์ คนกลาง                   ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ      คณะทำงาน
     ๒.๕ นายวุฒิชัย หินวิเศษ                  ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์                   คณะทำงาน
     ๒.๖ นางสาวภัทรสุดา จันทร์คำ         นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ          คณะทำงานและเลขานุการ
     ๒.๗  นางนรมน เบิกขุนทด               นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ                   คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
     ๒.๘ นางลดา โพธิ์นิล                        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
     ๒.๙ นางสาวประภา จรรยากรณ์       เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                  คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
     ๒.๑๐ นายอัคราช สุรินทราบูรณ์       นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน                        คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
     ๒.๑๑ นางสาวสุธาสินี ดิลกกัลยากุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ             คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ 
1. ดำเนินการควบคุมและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมการทำงานตามที่ได้มอบหมาย พร้อมทั้งจัดทำบันทึกตรวจสอบการปฏิบัติการควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. สื่อสารวิธีปฏิบัติต่างๆ ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากร 
4. ติดตามและกำกับการดำเนินงานของคณะทำงานต่างๆ ให้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสำนักงานสีเขียว 
5. รายงานผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคแก่คณะกรรมการอำนวยการ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
โดยให้คณะทำงานดังกล่าวข้างต้น ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ หากมีปัญหาอุปสรรคต้องแจ้งหัวหน้าคณะทำงานและคณะกรรมการอำนวยการตามลำดับขั้น เพื่อแก้ไขให้ลุล่วงโดยเร็ว